CE jelöléshez kapcsolódó fogalmak

Ezen az oldalon a CE jelöléssel kapcsolatos általános fogalmak magyarázatait gyűjtöttük össze:


Bejelentett szervezet
Notified Body
(16/2008. (VIII. 30.) NFGM r.)
Az a megfelelőségértékelő szervezet, amelyet az Európai Bizottság az e célra kialakított honlapon a kijelölt megfelelőségértékelési területhez tartozó termékek és megfelelőségértékelési eljárások, valamint a szervezet azonosító számának megadásával közzétett. (NANDO Lista)

Biztonságos termék
Safe product
(2001/95/EK)

Minden olyan termék, amely a szokásos vagy ésszerűen előrelátható használati feltételek mellett – ideértve a használat időtartamát, és adott esetben az üzembehelyezési, beszerelési és karbantartási előírásokat – nem jelent veszélyt, vagy kizárólag a termék használatával összeegyeztethető, elfogadhatónak tekinthető, és a személyek biztonsága és egészsége magas szintű védelmének megfelelő legkisebb veszélyt jelenti, figyelembe véve különösen a következőket:

  • a termék sajátosságai, ideértve összetételét, csomagolását, összeszerelési, valamint – adott esetben – beszerelési és karbantartási utasítását; 
  • a más termékekre gyakorolt hatása, amennyiben ésszerűen előrelátható, hogy más termékekkel együtt használják; 
  • a termék kiszerelése, címkézése, bármely használati és hulladékkezelési figyelmeztetés és utasítás, valamint a terméket érintő bármilyen egyéb megjelölés vagy tájékoztatás; 
  • a termék használata során veszélyeztetett fogyasztói kategóriák, különösen a gyermekek és az idősek.

A nagyobb biztonság megvalósíthatóságának lehetősége vagy egyéb, kevésbé veszélyes termékek rendelkezésre állása nem elégséges ok arra, hogy a terméket veszélyesnek minősítsék.
CE jelölés
CE marking
(765/2008/EK)
Olyan jelölés, amellyel a gyártó azt jelzi, hogy a termék megfelel azon közösségi harmonizációs jogszabályokban rögzített követelményeknek, amelyek a jelölés alkalmazását előírják.
EK megfelelőségi nyilatkozat
EC Declaration of Conformity

A gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője írásbeli nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel a jogszabályban előírt biztonsági előírásoknak.
EK típusvizsgálati tanúsítvány
EC Type Examination

bejelentett szervezet által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a termék típusmintája a jogszabályban előírt biztonsági előírásoknak megfelel.
Fogyasztó
(2012. évi LXXXVIII. tv)

Az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
Forgalmazás
Making available on the market
(765/2008/EK)
A közösségi piacon valamely termék gazdasági tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára, akár ingyenesen, akár ellenérték fejében.

Forgalmazó
Distributor
(2001/95/EK)
(765/2008/EK)

Olyan, az értékesítési láncban hivatásszerűen részt vevő szereplő, akinek tevékenysége a termék biztonsági jellemzőit nem befolyásolja.

Az a természetes vagy jogi személy az értékesítési láncban, a gyártón és az importőrön kívül, aki forgalmazza a terméket.
Forgalomba hozatal
Placing on the market
(765/2008/EK)
A terméknek a közösségi piacon első alkalommal történő forgalmazása.
Gyártó
Manufacturer
(765/2008/EK)
Az a természetes vagy jogi személy, aki a terméket gyártja, vagy aki saját nevében vagy védjegye alatt egy terméket terveztet, vagy gyártat, vagy forgalmaz.

Harmonizált szabvány
Harmonised standard
(765/2008/EK)

A műszaki szabványok és szabályok terén, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) I. mellékletében felsorolt egyik európai szabványosítási testület által a Bizottság kérelme alapján a 98/34/ EK irányelv 6. cikkével összhangban elfogadott szabvány.
Használati és kezelési útmutató
(2012. évi LXXXVIII. tv)
Maradandó formában a fogyasztó vagy a felhasználó számára a gyártó által rendelkezésre bocsátott tájékoztatás a termék rendeltetésszerű és biztonságos használatának, felhasználásának, eltarthatóságának és kezelésének módjáról.
Kivonás a forgalomból 
Withdrawal
(765/2008/EK)
Minden olyan intézkedés, amelynek célja a termék forgalmazásának megakadályozása az értékesítési láncban.
Megfelelőségértékelés
Conformity assessment
(765/2008/EK)
Az az értékelési eljárás, amely bizonyítja, hogy egy termékkel, eljárással, szolgáltatással, rendszerrel, személlyel vagy szervezettel kapcsolatos, meghatározott követelmények teljesültek.
Meghatalmazott képviselő
Authorised representative
(765/2008/EK)
Az a Közösségben letelepedett természetes vagy jogi személy, aki a gyártótól írásbeli meghatalmazást kapott, hogy meghatározott feladatok céljából a gyártó nevében eljárjon, figyelemmel ez utóbbinak a vonatkozó közösségi jogszabályok szerinti kötelezettségeire.
Veszélyes termék
Dangerous product
(2001/95/EK)
biztonságos termék meghatározásának meg nem felelő termék.
Visszahívás
Recall
(2001/95/EK)
Olyan intézkedés, amelynek célja a fogyasztók számára a gyártó vagy a forgalmazó által már leszállított vagy rendelkezésre bocsátott veszélyes termék visszaadása.

SAASCO